top of page

Podmínky užití aplikace ARTHUR
(včetně informací o zpracování osobních údajů a o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů)

Obchodní firma

Vlapon innovation s.r.o.

IČO

02829304

DIČ

02829304 (nejsme plátci DPH)

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Spisová značka

C 224107 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán

Vladimír Ponechal, jednatel

WEBové stránky

Email

Hands shake.png

I.    Úvodní ustanovení a definice

1.1    Vlapon innovation s.r.o. se sídlem Dědinova 1989/18, Praha 4 – Chodov, 148 00, IČO 02 829 304, (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem mobilní aplikace ARTHUR (dále také “Služba”). Primárním účelem Služby je fungovat jako virtuální průvodce, tedy usnadnit návštěvníkovi i obyvateli jeho orientaci v kulturním a společenském životě a také mu pomoci objevovat zajímavá místa a důležité objekty, to vše v rámci Uživatelova okolí, konkrétní obce, či regionu.
1.2    Používáním Služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné v mobilní aplikaci ARTHUR. 
1.3    Tyto podmínky pro přístup a užití Služby (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti osob využívajících Službu (dále jen "Uživatel") při vstupu do Služby (nainstalování mobilní aplikace), a dalším používání Služby, jakož i další související právní vztahy. 
1.4    Pro plné využití Služby si v jejím rámci musí Uživatel vytvořit účet (dále také „Účet“), a to buď pomocí přihlašovacích údajů k jeho profilu na sociální síti Facebook nebo skrze zadání své e-mailové adresy, hesla a případných dalších údajů. Uživatel smí mít v rámci Služby jen jeden Účet. 
1.5    Uživatel spoluvytváří obsah Služby pomocí svých „Příspěvků“, tedy jak přidáváním fotografií se svým komentářem, tak vyjadřováním svého pozitivního či negativního vztahu k obsahu přidaného do Služby jak přímo Uživatelem, tak třetími osobami (dalšími uživateli Služby) či Poskytovatelem.
1.6    Použití Služby je pro Uživatele bezplatné. Uživatel však nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu (například náklady na internetové připojení a podobně).
1.7    Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Služby a to bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.
1.8    Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby. Tímto také souhlasí s tím, že Služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo těmito Podmínkami či oprávněnými zájmy Poskytovatele. Aktivity Uživatele nebudou v rozporu s morálním kodexem, dobrými mravy a obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. 

 

II.    Poskytování Služby, Příspěvky Uživatele

2.1    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci užívání Služby se za podmínek stanovených Poskytovatelem mohou jeho Příspěvky zobrazovat i dalším uživatelům Služby a ti budou moci na jeho Příspěvek pozitivně či negativně reagovat.
2.2    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci užívání Služby se mu mohou za podmínek stanovených Poskytovatelem kromě obsahu nahrávaného do Služby Poskytovatelem zobrazovat i Příspěvky tvořené jinými uživateli.
2.3    Uživatel souhlasí s tím, že v rámci poskytování Služby je Poskytovatel oprávněn používat a zveřejňovat jméno a příjmení, pod kterým má uživatel založen Účet, a jeho profilovou fotku.
2.4    Za podmínek stanovených Poskytovatelem může být Uživateli umožněno jednotlivé Příspěvky ze Služby mazat.
2.5    Zveřejnění Příspěvku může být rovněž umožněno na dobu určitou, po jejímž uplynutí bude Příspěvek automaticky smazán.
2.6    Je zakázáno: 
2.6.1    prostřednictvím Příspěvků zveřejňovat nepravdivé, klamavé či zavádějící informace,
2.6.2    zveřejňovat Příspěvky, které jsou vulgární či nemravné,
2.6.3    užívat Službu v rozporu s právy a oprávněnými zájmy třetích osob a vkládat do Příspěvku osobní údaje jiných fyzických osob,
2.6.4    jakýmkoli způsobem narušovat provoz Služby, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Služby a zásahu do Služby a obsahu Služby či Příspěvku jiných uživatelů jiným způsobem, než který Poskytovatel standardně umožňuje v rámci nabízené Služby,
2.6.5    prostřednictvím Služby zveřejnit Příspěvek porušující práva z duševního vlastnictví, 
2.6.6    prostřednictvím Služby zveřejnit Příspěvek, šířit či jinak nakládat se Příspěvkem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu; v případě, že obsah Příspěvku spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je Uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně Poskytovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákoníkem,
2.6.7    systematické či velkokapacitní zveřejňování Příspěvků bez předchozího výslovného a konkrétního souhlasu Poskytovatele.
2.7    Uživatel je plně odpovědný za každý Příspěvek, který v rámci Služby zveřejní. Poskytovatel neprovádí průběžnou kontrolu zveřejňovaných Příspěvků; Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah Příspěvku ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na nesprávnost či protiprávnost Příspěvků.
2.8    Poskytovatel odpovídá za obsah Příspěvku zveřejněného Uživatelem v rámci Služby jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
2.9    Poskytovatel je oprávněn z důležitých důvodů (zejména bude-li mít podezření, že Příspěvek není v souladu s právními předpisy České republiky a/nebo těmito Podmínkami či oprávněnými zájmy Poskytovatele) odložit zveřejnění Příspěvku v rámci Služby. 
2.10    Poskytovatel neručí za zachování Příspěvku či jiných dat nahrávaných do Služby Poskytovatelem, Uživatelem či jinými uživateli. Poskytovatel obvykle provádí zálohy dat nahraných do Služby, avšak není k tomu povinen; existence či neexistence záloh nezakládá právo Uživatele na přístup k nim či jiná související práva. 
2.11    Poskytovatel není stranou smluvních či jiných vztahů mezi Uživatelem a jinými uživateli Služby či jinými třetími stranami a nenese tak odpovědnost vůči Uživateli ani jiným subjektům vyplývající ze závazků mezi Uživatelem a jinými subjekty, jejich porušení a vypořádání jejich vzájemných pohledávek.

III.    Licenční ujednání

3.1    Uživatel, pokud jde o Příspěvky, která zveřejní prostřednictvím Služby, prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k jejich zveřejnění, šíření a veškerému v rámci Služby umožňovanému nakládání s nimi a s veškerými jednotlivými součástmi Příspěvku, a dále že jím zveřejňované Příspěvky nejsou zatíženy právy třetích osob neslučitelnými s využitím Příspěvků v rámci Služby.
3.2    Uživatel zadáním Příspěvku ke zveřejnění v rámci Služby uděluje Poskytovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou a dále převoditelnou licenci k užívání Příspěvku a nakládání s obsahem Příspěvku a jeho jednotlivými součástmi v rámci Služby, a to bezúplatně. Poskytovatel je v rámci licence zejména oprávněn Příspěvky dále zveřejňovat a šířit a dále s nimi v rámci Služby nakládat. 
3.3    Licence udělená Uživatelem k Příspěvku nezaniká ani smazáním Příspěvku Uživatelem ani pozastavením či smazáním Účtu.
3.4    V případě, že by práva Uživatele k Příspěvku neumožňovala udělení licence v rozsahu dle tohoto článku, platí, že licence je Poskytovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by Uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit Poskytovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá Poskytovateli za veškeré škody, které Poskytovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném Poskytovatelem.
3.5    Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do práv jiných osob k Příspěvkům zveřejněným v rámci Služby, zejména pak do práv Poskytovatele k datům nahraným do Služby, tato data či jejich část nelze dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu Poskytovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele práv. Souhlas Poskytovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétních dat, k nimž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

 

IV.    Výhrady Poskytovatele

4.1    Poskytovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování těchto Podmínek.
4.2    Poskytovatel je oprávněn zablokovat či neposkytovat Uživateli Službu v případě, že by byla v rozporu s platnými právními předpisy anebo s oprávněnými zájmy jiných uživatelů či jiných třetích osob.
4.3    Poskytovatel je oprávněn v případě porušení těchto Podmínek ze strany Uživatele omezit či zablokovat Uživatelův Účet nebo mu omezit či zablokovat užívání Služby.
4.4    Poskytovatel je zejména v souvislosti s nutnou údržbou, zlepšováním nebo opravami Služby oprávněn dočasně omezit či zastavit poskytování Služby jako celku, popř. jejích některých částí.  Je-li to možné, oznámí Poskytovatel takovou skutečnost Uživateli v dostatečném předstihu, a to přímo prostřednictvím Služby či jiným vhodným způsobem. 
4.5    Poskytovatel neodpovídá za případné výpadky v provádění Služby, způsobené na straně třetích osob, zejména pak dodavatelů Služby nezbytných k provedení Služby (poskytovatelé hostingu, internetového připojení, dodavatelé elektrické energie apod.), anebo zásahy vyšší moci, jakož i za škody nepředvídatelné či neodvratitelné.
4.6    Uživatel nemá nárok na jakoukoliv náhradu majetkové či nemajetkové újmy, způsobené v souvislosti se Službami.

V.    Informace o zpracování osobních údajů

5.1    Poskytovatel zpracovává v souvislosti s poskytování Služby osobní údaje mimo jiné následující kategorie subjektů údajů: Uživatelů – fyzických osob. Tyto osobní údaje zpracovává Poskytovatel jako správce. 
5.2    Poskytovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, pohlaví, případně další údaje obdržené Poskytovatelem, pokud si Uživatel založí Účet pomocí přihlašovacích údajů k jeho profilu na sociální síti Facebook. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je splnění smlouvy. Účelem zpracování jména, příjmení a e-mailové adresy je poskytování Služby jako takové, účelem zpracování údaje o pohlaví Uživatele je jazykové a gramatické zohlednění této skutečnosti v textech Služby (oslovování apod.). Uživatel není povinen tyto osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí však Poskytovatel není schopen umožnit využívání Služby. Tyto osobní údaje Poskytovatel zpracovává po dobu existence Uživatelova Účtu a dále po dobu nezbytně nutnou. Příjemcem těchto osobních údajů mohou být orgány veřejné správy ČR při výkonu jejich působnosti a ostatní uživatelé Služby. Zpracováním uvedených osobních údajů Uživatele mohou být jako zpracovatelé pověřeni dodavatelé databázových či jiných informačních systémů používaných Poskytovatelem pro zajištění Služby, poskytovatelé datových úložišť.
5.3    Poskytovatel může u Uživatelů starších 15 let zpracovávat i lokační údaje o přesné či přibližné poloze Uživatelova mobilního (či obdobného) zařízení (GPS souřadnice). Účelem zpracování údajů o přesné či přibližné poloze Uživatelova mobilního (či obdobného) zařízení je umožnění plnohodnotného užívání Služby, větší spolehlivosti jejího obsahu a poskytnutí možnosti, aby se Uživatel spolupodílel na části obsahu Služby. Bez údajů o poloze není Služba schopná Uživateli ani poskytovat aktuální údaje a informace o aktivitách, událostech, akcích a zajímavých místech v Uživatelově okolí, ani umožnit Uživateli podílet se na obsahu Služby nahráváním Uživatelem pořízených fotografií do této Služby (díky GPS souřadnici místa, kde Uživatel takovou fotografii pořídil, se fotografie přiřadí ke správnému místu na mapě a je možno zkontrolovat, že fotografie byla v rámci Služby skutečně přiřazena k místu, kde byla pořízena). Tyto osobní údaje Poskytovatel zpracovává po dobu aktivního používání Služby Uživatelem (v případě fotografií po dobu trvání Poskytovatelovy licence k Uživatelově fotografii) a dále po dobu nezbytně nutnou. Příjemcem těchto osobních údajů mohou být orgány veřejné správy ČR při výkonu jejich působnosti a ostatní Uživatelé Služby. Zpracováním těchto osobních údajů mohou být jako zpracovatelé pověřeni dodavatelé informačních a databázových služeb používaných Poskytovatelem, poskytovatelé datových úložišť (v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s poskytováním služeb pro Poskytovatele). Všechny tyto lokační údaje Uživatel zpracovává na základě dobrovolně uděleného souhlasu Uživatele. Souhlas se zpracováním lokačních údajů popsaných v tomto odstavci je kdykoli možné odvolat v uživatelském nastavení Služby.
5.4    Poskytovatel nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.
5.5    Při zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně. 
5.6    Subjekty údajů mají vůči Poskytovateli právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Poskytovateli vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů uplatnit elektronicky e-mailem na adresu vsekolem@vlapon.com nebo písemně dopisem doručeným na adresu sídla Poskytovatele uvedené v čl. 1.1 výše.
5.7    Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Poskytovatele je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na jednatele Poskytovatele nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00; e-mail posta@uoou.cz; web: www.uoou.cz).

VI.    Závěrečná ustanovení 

6.1    Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.
6.2    Veškeré spory mezi Poskytovatelem a Uživatelem budou, je-li to možné, řešeny vzájemnou dohodou. Je-li Uživatel zároveň spotřebitelem a dojde-li mezi takovým Uživatelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, PSČ 120 00; e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz). Pokud Uživatel není zároveň spotřebitelem a vzájemný spor se nepodaří vyřešit dohodou, bude k řešení takových vzájemných sporů příslušný soud České republiky, jehož místní příslušnost bude určena podle sídla Poskytovatele.
6.3    Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Podmínek v menu Nastavení mobilní aplikace Služby, případně na internetových stránkách Služby, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.
6.4    Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 8. 11. 2019.

 

Poskytovatel 
Vlapon innovation, s.r.o.
Vladimír Ponechal, jednatel

 

Hands shake.png
bottom of page